Agenda van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 28 mrt 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Mededelingen

2. Wegen- en rioleringswerken Kapelleken, deel Schoolstraat en deel Dorpsstraat. Goedkeuring ontwerpakte aankoop deel perceel Koning-Albertlaan

3. Vernieuwen branddetectie sporthal 't Veerleveld. Principebeslissing en goedkeuring opdrachtdocumenten

4. Goedkeuring raamovereenkomst voor de aankoop van personal computers (Doko vzw - Signpost)

5. Regionaal mobiliteitsplan - visienota. Kennisname

6. Verkavelingsdossier Toleindestraat (bijstelling). Goedkeuring nieuwe rooilijn.

7. Subsidiereglement IBA's. Herziening

8. Subsidiereglement beglazing. Vaststelling

9. Subsidiereglement dak- en zoldervloerisolatie. Vaststelling

10. Subsidiereglement muurisolatie. Vaststelling

11. Subsidiereglement vloer- en kelderisolatie. Vaststelling

12. VZW Muziekschool Lochristi. Goedkeuring ontwerp huurovereenkomst lokalen gemeentelijke basisschool

13. Toekenning projectsubsidie Reuzenproject Manten en Kalle

14. Waarderingsvergoeding voor de verzorging van personen met een handicap. Actualisatie reglement

15. Toekenning toelage (noodfonds 2022) ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

16. Gemeentelijk basisonderwijs. Goedkeuring aangepast arbeidsreglement

17. Toetreding van de gemeente Lierde tot de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Advies

18. Vaststelling tariefreglement voor het gebruik van de elektrische laadpalen

19. Kohierbelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Wijziging belastingreglement

20. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 28.2.2022

21. Toegevoegde punten

22. Vraagstelling door de raadsleden